Investerare

Prospekt

Inbjudan till teckning av units i Saniona AB

Bakgrund och motiv

Saniona är ett epilepsifokuserat biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som arbetar med upptäckt och utveckling av nya läkemedel genom att modulera jonkanaler. Sanionas interna epilepsi-pipeline omfattar kandidaten SAN711 som är redo för kliniska Fas 2-studier för behandling av absenser (en form av epileptiska anfall), den prekliniska utvecklingssubstansen SAN2219 för akuta repetitiva epileptiska anfall och den prekliniska utvecklingssubstansen SAN2355 för behandling av refraktära fokala anfall.

Utanför epilepsiområdet har Saniona fyra kliniska program som är positionerade för partnerskap. Den längst framskridna kandidaten, tesofensin, har av Sanionas samarbetspartner Medix avancerats mot regulatoriskt godkännande för fetma. Tesomet är redo för Fas 2b-studier för sällsynta ätstörningar, medan SAN903 är redo för Fas 1-studier för inflammatorisk tarmsjukdom och SAN2465 är klar för preklinisk utveckling för svår depressiv sjukdom. Saniona har forsknings- och utvecklingspartnerskap med Boehringer Ingelheim GmbH, Medix, AstronauTx Limited och Cephagenix ApS.

Sanionas mest avancerade patentskyddade jonkanalmodulator är SAN711, som utvecklas för behandling av absenser. I juli 2022 rapporterade Bolaget positiva resultat från en klinisk Fas 1-studie av SAN711 på friska frivilliga försökspersoner. För att säkra utvecklingen av SAN711 mot proof-of-concept (studier som genomförs i syfte att påvisa klinisk relevans) har Saniona beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i Saniona berättigar till åtta (8) uniträtter och femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 4.

Teckningskurs
4,12 SEK per unit.

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
18 januari 2024.

Teckningsperiod
22 januari – 5 februari 2024.

Handel med uniträtter
22 januari – 31 januari 2024.

Handel med BTU
22 januari 2024 – fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningsperioden genom samtidig kontant betalning.

Teckning och betalning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Vator Securities senast den 5 februari 2024 på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Sanionas webbplats, www.saniona.com, och på www.vatorsecurities.se. Tilldelade units ska betalas kontant enligt anvisningar på tilldelningsbeskedet. Depåkunder hos förvaltare ska istället anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren.

Dokument 2024