VÅR VETENSKAPLIGA GRUND

Upptäcktsprocessen

Saniona Icon blue

Vad krävs för att upptäcka ett nytt läkemedel?

Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler

Processen för att upptäcka ett nytt läkemedel och genomföra kliniska studier som styrker säkerhet och effekt tar ofta många år och kostar hundratals miljoner dollar.1 Alla läkemedelssatsningar kommer inte heller hela vägen. Faktum är att det har uppskattats att man måste forska fram mellan 5 000 och 10 000 föreningar i upptäcktsfasen (innan man har ett läkemedel redo för prövning på människa) för att hitta bara fem som är tillräckligt lovande för att inleda klinisk utveckling.Det är därför den erfarenhet och historia som finns inom Sanionas team av forskare är så viktig. Våra forskare har haft pionjärsroller inom jonkanalsrelaterad forskning i över 20 års tid. Vi har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler som har gett upphov till ett bibliotek omfattande mer än 20 000 potentiella lead-molekyler med olika jonkanaler som mål. Vi är övertygade om att vissa av dem kommer att resultera i nya läkemedel – och den insats av tid och pengar som vi redan har gjort för att upptäcka dem ger oss ett enormt försteg framför många uppstartsbolag

FAST FACT

Jonkanaler spelar en avgörande roll för ett stort antal av kroppens funktioner, bland annat musklernas och nervernas aktivitet. De används för att förflytta laddade joner som kalium eller klorid in i och ut ur celler. Modulering av jonkanaler är en validerad metod för att behandla sjukdom och har använts i läkemedel mot diabetes, hypertoni, epilepsi med mera.

Upptäcktsbiologi

Här börjar vår process för att upptäcka ett nytt läkemedel. Vi identifierar först vilken sjukdom vi vill behandla och börjar sedan undersöka vilka jonkanalsmål som har påvisade kopplingar till den sjukdomen.

Första Biologisk Sållning av Substansbiblioteket

När vi har klarlagt vilka jonkanalsmål vi behöver rikta in oss mot bygger vi upp cellprovningssystem för att sålla fram substanser ur vårt bibliotek som stämmer överens med målet. De substanser som stämmer med målet kallar vi ”träffar”.

FAST FACT

Vår proprietära plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler baserar sig på vår sakkunskap inom utformning av analyssystem, elektrofysiologiska metoder, avancerade avbildningsmetoder och diverse andra proprietära tekniker, databaser och metoder.

.

Upptäcktskemi och in Vitro-farmakologi Med Understöd av Artificiell Intelligens (AI)

Vi utgår från träffarna vi fått i substansbiblioteket och optimerar deras kemiska och biologiska egenskaper genom en iterativ läkemedelskemisk process. Den här forskningen utför vi i provrör i våra egna laboratorier. Vi behöver också optimera egenskaper som har att göra med läkemedlets upptag, distribution i kroppen, metabolism och utsöndring. Man kan säga att vi dels analyserar vilken verkan läkemedlet har på kroppen, dels vad kroppen gör med läkemedlet (till exempel hur snabbt det omsätts och bryts ned). Vi syntetiserar nya kemiska enheter med hjälp av artificiell intelligens – ofta minst 1 000 stycken innan den iterativa processens upprepade cykler låter oss finna den optimala sammansättningen.

Farmakologi och Effekt in vivo

I det här skedet börjar vi undersöka huruvida läkemedlet kommer att ha en gynnsam effekt på den sjukdom vi har beslutat att behandla. Utöver det studerar vi i detalj vilken påverkan läkemedlet kan ha på hela kroppen, liksom relevanta vävnader och organ. Vi analyserar också hur effekten korrelerar med mängden läkemedel i blodprover för att uppskatta en lämplig mänsklig dos och hur doseringen bör fördelas över dagen.

Preklinisk Utveckling

I den här fasen genomgår den optimerade och utvalda substansen ett antal olika tester som har att göra med toxikologi (för att kartlägga möjliga biverkningar), formulering (för att bestämma om den ska ges som tablett, kapsel, injektion eller i annan form) och uppskalning (för att ta fram processer för att tillverka den i tillräcklig mängd för kliniska studier). De här stegen genomför Saniona tillsammans med ett nätverk av samarbetspartner.

Klinisk Utveckling

Först efter att alla dessa steg har slutförts framgångsrikt påbörjas kliniska prövningar, där komponenten utvärderas på människor. För att lära dig mer om den kliniska utvecklingsprocessen, se vår infografik för läkemedelsutveckling på www.saniona.com.

  1. Tufts Center for the Study of Drug Development. Impact Report. Vol. 20, No. 3, May/June 2018.
  2. Drug Discovery and Development. Britannica. https://www.britannica.com/technology/pharmaceutical-industry/Obstacles-in-drug-development. Last accessed February 2021.