VÅR PIPELINE

SAN2465 – Snabbverkande anitdepressivt läkemedel 

Saniona Icon blue

SAN2465

Snabbverkande antidepressivt läkemedel utan psykotropa biverkningar

SAN2465 är en mycket kraftfull och selektiv negativ allosterisk modulator (NAM) av receptorer som innehåller GABAA α5, med en farmakologisk profil som skiljer sig från såväl konventionella antidepressiva läkemedel som nya NMDA-antagonister och psykedeliska prövningsläkemedel.  

Hur SAN2465 fungerar

SAN2465 har testats i kronisk mild stress-modellen av depression, vilken allmänt betraktas som den djurmodell av depression som har bäst validitet och potentiell överföringsbarhet till sjukdom hos människa. I modellen har SAN2465 påvisat snabb och bestående hävning av depressionsliknande symptom som inducerats av kronisk stress, däribland anhedoni, ångest och kognitiv nedsättning. Den antidepressiva effekten påminner i sitt inträde och sin robusthet om ketamin, som användes som positiv kontroll i studien. Data indikerar att SAN2465 kan ge snabb antidepressiv effekt liknande vad som observerats för ketamin och esketamin (Spravato™), där klinisk respons har påvisats inom timmar efter patientens första dos. I motsats till ketamin och esketamin förväntas den negativa moduleringen av GABAA a5-receptorer dock inte orsaka några betydande biverkningar, då uttrycket av dessa receptorer är mer lokaliserat och i huvudsak begränsas till limbiska områden.

Denna innovativa metod för behandling av egentlig depression har alltså en verkningsmekanism som skiljer sig avsevärt från konventionella antidepressiva läkemedel, och den har potential att bli ett first-in-class snabbverkande antidepressivt läkemedel utan de omfattande biverkningar som förknippas med esketamin.

STATUS FÖR SAN2465

Sanionas nya snabbverkande antidepressiva läkemedelskandidat har valts ut för preklinisk utveckling.