Saniona Icon blue

Vi är ledande inom upptäckten av högspecifika jonkanalsmodulatorer och i vårt vetenskapliga team ingår forskare som varit verksamma i mer än 20 år.

Med hjälp av vår samlade expertis och våra egenutvecklade metoder har vi konstruerat en stabil plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler och byggt upp ett bibliotek som idag består av mer än 20 000 proprietära molekyler inriktade mot olika jonkanaler.

Vad är en jonkanal?

Jonkanaler spelar en avgörande roll för ett stort antal av kroppens funktioner, bland annat musklernas och nervernas aktivitet. De används för att förflytta laddade molekyler som natrium eller kalcium in och ut ur celler. Modulering av jonkanaler är en validerad metod för att behandla sjukdom och har använts för läkemedel mot diabetes, hypertoni, epilepsi med mera. Icke desto mindre är målinriktningen mot jonkanaler så svår att uppskattningsvis 80 procent av dem ännu inte har använts för läkemedelsutveckling.

Varför är det så svårt att använda sig av jonkanaler?

Det är svårt att designa ett läkemedel som kan binda till en jonkanal och modulera dess aktivitet eftersom jonkanaler är så inbördes olika, och deras egenskaper förändras hela tiden. De kan utgöras av så få som två underenheter eller så många som fem. Ibland upprepas underenheterna, men ofta är alla olika. Ibland är kanalerna öppna, och ibland är de slutna eller inaktiverade.

MULTIPLA BINDNINGSSTÄLLEN
OLIKARTADE UNDERVARIANTER

Till skillnad från traditionella småmolekylära mål som kinaser, som sinsemellan har väsentliga strukturella likheter, är jonkanaler en avsevärt mycket mer heterogen grupp

Vad är det unika med Sanionas metod?

Vår proprietära plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler baseras på vår sakkunskap inom utformning av analyssystem, elektrofysiologiska metoder, avancerade avbildningsmetoder och diverse andra proprietära tekniker, databaser och metoder. Med hjälp av vår expertis har vi byggt upp ett bibliotek av mer än 20 000 proprietära molekyler inriktade mot olika jonkanaler.

Vi har konstruerat mycket selektiva, tillståndsberoende jonkanalsmodulatorer och hämmare som är specifika för sina undertyper.
Ion Channels

DEN INTEGRERADE PLATTFORMEN FÖR LÄKEMEDELSUPPTÄCKT INOM JONKANALER

KEMISK DESIGN OCH SYNTES

 • Kombinatoriska metoder
 • Molekylär modellering

PRECISIONSBIOLOGI

 • Elektrofysiologi
 • Rekombinanta och primära celler
 • Cell- och nätverksbaserad aktivitet
 • Sållning med hög genomströmning

STABILITET OCH DISTRIBUTION IN VIVO

 • Farmakokinetik
 • Identifiering av substans och metaboliter
 • Utsöndringsvägar

MÅLSTYRNING OCH TRANSLATION

 • PK/PD-modellering
 • Receptorbeläggning in vivo/ex vivo

FARMAKOLOGI OCH SJUKDOMSBIOLOGI IN VIVO

 • Farmakologisk specificitet
 • Proof-of-concept på djur
 • Bedömning av effektivitet och biverkningar
 • Sjukdomsmodeller