INVESTORS

Governance
Documents

Bolagsordning

Saniona AB (publ) Reg. no. 556962-5345    20240213 Bolagsordning

Sanionas interna kontroller och bolagsstyrning bygger på gällande lagar och föreskrifter samt branschspecifika parametrar som bedöms vara väsentliga för bolaget. Kontrollsystemet omfattar samtliga tillämpliga regelverk samt de specifika krav som Saniona ställer på verksamheten.

Den interna kontrollen och bolagsstyrningens ramar ger en övergripande kontroll över alla kritiska skeden i bolaget. Därmed får Sanionas styrelse och ledning de förutsättningar som behövs för att styra och leda verksamheten så att den uppfyller bolagets, marknadens, aktiemarknadens, aktieägarnas och myndigheternas höga krav.

Grunden för Sanionas bolagsstyrning utgörs av ett flertal externa bestämmelser, inklusive, men inte begränsat till, svensk kod för bolagsstyrning, aktiebolagslagen och diverse interna policy- och principdokument som ligger till grund för en effektiv intern kontroll.

Policyer

Styrelsen har upprättat följande policyer:

 • Stadga för valberedningen
 • Arbetsordning för styrelsen
 • Arbetsording för Revisionskommittén
 • Arbetsordning för Ersättningskommittén
 • Instruktioner för verkställande direktören
 • Ersättningspolicy för ledande befattningshavare
 • Uppförandekod
 • Informationspolicy
 • Insiderpolicy
 • Instruktion för insiderförteckning
 • Instruktioner för finansiell rapportering
 • Riskpolicy
 • Finanspolicy
 • Finansmanual
 • Utdelningspolicy
 • IT-policy
 • GDPR-policy