INVESTERARE

Valberedning

Saniona tillkännager idag valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024.

Enligt instruktionen och arbetsordningen för valberedningen som antagits av bolagsstämman ska valberedningen bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Den 30 september 2023 var de två största ägarna som önskar utse en representant till valberedningen Jørgen Drejer och Dan Peters. Dessa aktieägare har utsett varsin representant, enligt nedan, som tillsammans med ordföranden i styrelsen kommer att utgöra Saniona AB:s valberedning.

Valberedningens medlemmar är:

  • John Haurum, professionell styrelseledamot i life science bolag och tidigare vd för F-star Biotechnology Limited, Cambridge, Storbritannien, utsedd av Jørgen Drejer
  • Søren Skjærbæk, partner på Ursus law firm, Vejle, Danmark, utsedd av Dan Peters
  • Jørgen Drejer, ordförande i Saniona AB:s styrelse

Søren Skjærbæk har utsetts till ordförande för valberedningen.

Valberedningens ska förbereda och lägga fram förslag till årsstämman 2024 avseende:

  • val av ordförande på årsstämman;
  • val av ordförande och övriga styrelseledamöter;
  • ersättning till ordföranden och för var och en av de övriga styrelseledamöterna och, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete;
  • val av revisor och revisors ersättning, och
  • principer för utseende av valberedningen.

Instruktionen och arbetsordningen för valberedningen återfinns i avsnittet Bolagsstyrning på bolagets hemsida, www.saniona.com.

Saniona AB:s årsstämma kommer att hållas i Malmö onsdag 29 maj 2024 kl. 16.30 CEST. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till clo@saniona.com märkt ”Förslag till valberedningen” eller med brev till adressen 

Förslag till valberedningen
Saniona AB
Smedeland 26B
DK-2600 Glostrup
Denmark

För att säkerställa att förslagen kan behandlas av valberedningen ska förslag lämnas in i god tid före årsstämman, dock senast den 29 februari 2024.