INVESTORS

Shareholder Meetings

Årsstämman är det yttersta beslutande organet i Saniona där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga frågor; såom utdelning, ersättning till styrelse, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och beslut om ny styrelse intill nästa årsstämma. Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka en skriftlig begäran till:

Saniona AB (publ)
Att: Styrelsens ordförande
Smedeland 26B
DK-2600 Glostrup

Denmark

Begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.