Prospekt

Prospekt 2020

Tilläggsprospekt

20200214 - PR - Rättelse ISIN

Registreringsbevis

Teckningsoptionsvilkor

Vanliga frågor

Företrädesemissionen riktar sig till befintliga aktieägare i Saniona per avstämningsdagen. Teckning av units utan stöd av uniträtter kan endast göras av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Anmälningssedel för teckning av units med och utan stöd av uniträtter i Saniona AB

Villkor och anvisningar

Informationsblad till aktieägare avseende teckning av units