SAN711 för behandling av neuropatisk smärta och kronisk klåda

SAN711 är en förstklassig smärt- och klådlindrande substans som har potential att vara ett first-linebehandling för smärtlindring hos patienter som lider av obehandlad neuropatisk smärta eller klåda, antingen som fristående behandling eller som tilläggsmedicin till existerande suboptimala behandlingar. SAN711 verkar på receptorerna för GABA, den huvudsakliga hämmande signaleringsmediatorn i nervsystemet. SAN711 fungerar selektivt på receptorer innehållande GABAA α3-proteinerna utan effekt på de huvudsakliga GABAA receptorerna i hjärnan inklusive det så kallade GABAA α1-proteinet. Detta är viktigt eftersom de sederande och hypnotiska negativa effekterna av den nuvarande marknadsförda produkten som verkar på GABA- receptorerna, såsom Valium®, beror på dess verkan på de GABAA α1-innehållande receptorerna, medan smärtstillande och anti-klåda effekter är beroende av dess effekter på GABAA α3-innehållande receptorer. Det innebär att SAN711 kan reglera kroppens egna smärt- och klådareglerande system i ryggmärgen utan att ge oönskade biverkningar genom aktivering av andra GABA-system i hjärnan. De prekliniska studierna med substansen har bekräftat effekten i djurmodeller av neuropatisk smärta och klåda utan den sederande effekten.

Neuropatisk smärta orsakas av lesion eller dysfunktion i det centrala eller perifera nervsystemet som en följd av sjukdomar som diabetes, varicella zoster, cancer och HIV, eller av mekaniska skador och trauma eller av läkemedelsanvändning, bland annat cytostatika. Neuropatisk smärta är ofta kronisk, obotlig och välkänt svårbehandlad. Enligt industrins uppskattningar lider cirka 40 miljoner människor, på de sju största marknaderna av neuropatisk smärta. Välkända värktabletter som Aspirin®, Panodil® och ibuprofen har ingen eller liten effekt på neuropatisk smärta. Bortsett från narkotiska analgetika (där toleransutveckling är ytterligare en komplikation) behandlas patienterna oftast med läkemedel som har utvecklats för andra indikationer som antiepileptika och antidepressiva medel. Det uppskattas att cirka 40-60% av de behandlade patienterna inte svarar på existerande läkemedel och att de som svarar på existerande läkemedel endast får partiell smärtlindring, vilket innebär ett betydande medicinskt behov av effektivare behandlingar. Dessutom har de läkemedel som används i dag ofta svåra och dosbegränsande biverkningar som sömnighet, yrsel och dåsighet.

Pruritus eller klåda är det mest förekommande symtomet som ses i dermatologi, inklusive atopisk dermatit, urtikaria och psoriasis. Pruritus definieras ofta som en obehaglig känsla förknippad med lusten att klia och minskar livskvaliteten signifikant hos de drabbade individerna i ett brett spektrum av medicinska tillstånd. Med en livstidsprevalens på upp till 22 procent och en hög grad av terapeutiska misslyckanden på grund av suboptimala behandlingsalternativ, innebär kronisk klåda en betydande socioekonomisk börda. Antihistaminer har traditionellt varit first-linebehandling för de flesta pruritiska tillstånd trots låg effekt i det stora antalet pruritiska sjukdomar som kännetecknas av histamin-oberoende pruritus. Vissa systemiska sjukdomar har länge varit kända för att orsaka klåda som sträcker sig i intensitet från en mild irritation till ett svårt och invalidiserade tillstånd. Generellt sett, kan pruritus klassificeras i följande kategorier baserat på den underliggande orsakssjukdomen: renal pruritus, kolestatisk pruritus, hematologisk pruritus, endokrinklåda, klåda relaterad till malignitet och idiopatisk generaliserad pruritus. Den globala och kombinerade marknaden för behandling av atopisk dermatit och psoriasis uppgår till cirka 10 miljoner US-dollar och förväntas dubblas de kommande tio åren.

Preklinisk utveckling av SAN711 kommer att omfatta uppskalning av tillverkningsprocessen, GMP-produktion och olika toxikologiska studier, som kommer att ligga till grund för en regulatorisk ansökan för att påbörja de första kliniska studierna i människa. Saniona arbetar samtidigt med sina utvecklingspartners för att initiera kliniska prövningar i Fas 1 under första halvåret 2019.