Tesomet för behandling av typ 2-diabetes

Tesomet är en fastdoskombination av tesofensine och metoprolol. Tesofensine ger robust viktminskning hos överviktiga patienter, och utöver behandling av fetma så har tesofensine också potential i behandling av typ 2-diabetes genom en minskning av leverfett. Kliniska studier har visat att tesofensine generellt sett tolereras väl. Studierna visade emellertid också att hjärtfrekvens ökade vid terapeutiska doser av tesofensine.

I 2015 publicerade Saniona nya resultat som visar att metoprolol dämpar ökningen av hjärtfrekvensen som orsakas av tesofensine i en Fas 1-studie. Resultat av datamining från tidigare kliniska studier visar också att tesofensine lett till en signifikant minskning av glykemiska parametrar i en sub-grupp med överviktiga patienter med prediabetes som deltog i en Fas 2-studie om fetma.

I 2016 utförde Saniona en fas 2a klinisk prövning för Tesomet hos patienter med typ 2 diabetes. Top-line data från denna kliniska prövning presenterades i januari 2017. Den kliniska prövningen uppnådde ett positivt resultat på det primära effektmåttet med en statistiskt signifikant minskning av hjärtfrekvensen hos patienter som behandlades med Tesomet jämfört med placebo. Dessutom visade de viktigaste sekundära och undersökande effektmåtten avseende kroppsvikt och midjemått också statistiskt signifikanta minskningar jämfört med placebo. De glykemiskt sekundära effektmåtten var inte statistiskt signifikant annorlunda från placebo i denna relativt korta 12-veckors studie.

De nya data tillsammans med data från tidigare kliniska studier med tesofensine stödjer användningen av Tesomet som ett säkert och effektivt viktminskningsläkemedel för patienter med metabola sjukdomar som diabetes och fetma. Den statistisk signifikanta reduktion i vikt samt den numeriska minskningen av fetthalten i levern, som uppnåddes i den senaste fas 2a studie, innebär att Tesomet sannoliken kan ge en kliniskt relevant minskning av glykemiska parametrar under en längre period och därmed utgör en intressant ny potentiell behandlingsprincip för typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes är en progressiv kronisk sjukdom hos de flesta patienter idag. Nyligen publicerad forskning drar emellertid slutsatsen att typ 2-diabetes är reversibel och att stora patientgrupper kan uppnå långsiktigt tillfrisknande om de åstadkommer en rejäl viktminskning genom minskat matintag. Enligt Datamonitor förväntas den globala marknaden för läkemedel mot typ 2-diabetes stiga från 23 miljarder USD 2014 till 43 miljarder USD 2023, där viktminskningsprodukter främst kommer att driva tillväxten.

Tesomet produktet omfattas av flera patentansökningar och vissa utfärdade patent som tillsammans kan ge patentskydd fram till 2036.