Tesofensine för behandling av fetma

Tesofensine är en monoaminupptagshämmare. Det är en ny kemisk produkt och har inte tidigare varit kommersiellt tillgänglig. Tesofensine kommer att erbjudas i tablettform och formuleringen av omfattas av patentansökningar och beviljade patent som löper ut 2036. Dessutom räknar företaget med att erhålla dataexklusivitet, som ger skydd under minst fem år i Mexiko och USA och tio år i Europa efter marknadsgodkännande.

I december 2018 slutförde Sanionas samarbetspartner Medix framgångsrikt en Fas 3-registreringsstudie med tesofensine avseende fetma. Studien uppfyllde sina primära effektmått och Medix förbereder nu för att lämna in en ansökan om nytt läkemedel i Mexiko 2019 och lansera produkten under 2020. Tesofensine visade på effektiva viktminskningseffekter i kliniska Fas 2 och Fas 3-studier med överviktiga patienter. I Fas 3-registreringsstudien lyckades patienterna i genomsnitt minska 10 procent i vikt på 24 veckor och mer än hälften av patienterna minskade mer än 10 procent i vikt. Tesofensine har testats på mer än 1 700 patienter och tolereras väl.

Mexico rankas som ett av de länder med flest andel överviktiga i världen. Det uppskattas att drygt 70 procent av de 128 miljoner mexikanerna är överviktiga eller feta. 8 av 10 dödsfall orsakas av kroniska, icke-överförbara sjukdomar som har en stark koppling till den överviktiga och feta befolkningen. Standardiserade siffror för dödlighet i diabetes, akut hjärtinfarkt och högt blodtryck har ökat dramatiskt. År 2012 var diabetes, i kombination med fetma, den största enskilda dödsorsaken i Mexiko. Enligt Medix är den mexikanska marknaden för receptbelagda läkemedel för behandling av fetma värd runt 250 miljoner USD, varav Medix innehar omkring 50 procent av volymen och värdet. Den befintliga marknaden för receptbelagda läkemedel för behandling av fetma i Mexiko domineras av gamla generiska läkemedel. Tesofensine anses vara mer verkningsfullt och tolereras bättre än befintliga produkter.

I februari 2016 inledde Saniona ett samarbete med Medix för utveckling och kommersialisering av tesofensine och Tesomet i Mexiko och Argentina. Medix innehar en exklusiv licens för att kommersialisera tesofensine i Mexiko och Argentina, medan Saniona har rätt till milstolpsbetalningar och tvåsiffrig royalty från produktförsäljningen. Saniona behåller alla rättigheter till tesofensine och Tesomet i resten av världen inklusive de exklusiva rättigheterna att använda kliniska data utvecklad av Medix.

Medix är ett mexikanskt läkemedelsbolag grundat 1956 och som främst inriktar sig på behandling av övervikt och fetma. I Mexiko är bolaget marknadsledande för behandling av övervikt och fetma och erbjuder den mest omfattande produkt- och servicelinjen i landet. Medix ledande produkt för behandling av övervikt och fetma är bland de tio främsta läkemedlen i Mexiko. Medix har fått flera erkännanden för sitt sociala ansvar genom sitt deltagande i filantropiska program till förmån för den mexikanska befolkningen och för dess utbildningsinsatser som omfattar tusentals läkare i Mexiko. Företaget har dotterföretag i Argentina och ett urval andra länder i Sydamerika.