NS2359 för behandling av kokainberoende

NS2359 är en trippel återupptagshämmare som blockerar återupptaget av dopamin, noradrenalin och serotonin och på ett liknande sätt för kokain. NS2359 dissocierar långsamt från dessa transportörer och har en lång halveringstid (upp till 10 dagar), vilket gör frekvent dosering onödig. Den farmakologiska profilen för NS2359 innebär att den kan reducera kokainabstinensbesvär, minska kokainbegär och minska kokaininducerad eufori. I prekliniska studier har NS2359 visat sig minska de förstärkande effekterna av kokain och även att ha effekter på signalinducerat drogbegär. I en NIDA-sponsrad Fas 1-interaktionsstudie på människa, minskade NS2359 den givande valensen av 20 eller 40 mg av kokain, och det försvagade de kardiovaskulära effekterna av intravenöst kokain. Således visar NS2359 inga negativa interaktioner med kokain. Vidare visar andra studier med NS2359 på människa att NS2359 har liten eller ingen missbrukspotential.

Kokainberoende är ett stort folkhälsoproblem. 2012 visade en nationell undersökning om droganvändning och hälsa att 1,1 miljoner personer i USA var klassificerade som beroende eller missbrukare av kokain. Kokainmissbruk och beroende leder till hög sjuklighet och dödlighet. Andra problem som är förknippade med kokainanvändning är ökad andel brott, våld, fattigdom, och familjeproblem. Standardbehandlingen av kokainberoende utgörs av individuell terapi och gruppterapi och självhjälpsgrupper. Även om framsteg har gjorts när det gäller att utveckla nya psykosociala behandlingar för kokainberoende är inte psykoterapi tillräckligt för många patienter. Antalen avhopp i öppenbehandlingsprogram är många. Även bland patienter som fullföljer behandling är återfall vanligt. Därför har läkemedel sökts för att förstärka den psykosociala behandlingen. För närvarande finns det inga läkemedel som är godkända för behandling av kokainberoende. Enligt The Treatment Research Center (TRC) vid University of Pennsylvania kan marknaden för en effektiv behandling för kokainberoende överstiga 1,8 miljarder USD i USA.

TRC genomför en prövarinitierad klinisk fas 2a proof-of-concept studie med NS2359 för behandling av kokainberoende. Studien finansieras av icke-utspädande anslag från Dana Foundation och Groff Foundation. I januari 2019 rapporterade Saniona, baserat på en interimanalys av de förblindande data för de första 50 patienterna inskrivna, att TRC planerar att fortsätta kokainberoendestudien med NS2359 vid en högre dos. NS2359 verkar tolereras väl och data från andre studier ger stöd för högre dosering för att utforska behandlingens hela potential inom denna indikation.

Saniona behåller de kommersiella rättigheterna till NS2359 och saltprodukter omfattas av utfärdade patent i USA som löper ut i 2028. Dessutom räknar företaget med att erhålla dataexklusivitet, som ger skydd under fem år i USA och tio år i Europa efter marknadsgodkännande.

Treatment Research Center (”TRC”) är en öppenmedicinsk behandlingsklinik som är en del av PENN/VA Center for the Studies of Addiction (CSA). TRC har en modern behandlingsanläggning med ett fullt certifierat kliniskt laboratorium och en toppmodern datahanteringsenhet. De ansvariga forskarna har varit ledande inom missbruksforskning i över 35 år och på centret finns även mycket erfarna läkare och forskarassistenter. TRC driver en uppsökande verksamhet och ett etablerat nätverk för kokainberoende. Centret screenar runt 250 kokainberoende patienter per år varav cirka 100 patienter väljs ut för medverkan i forskningen. TRC erbjuder en omfattande biopsykosocial utvärdering i förhållande till kliniska program som inkluderar fysisk undersökning och EKG, en öppenvårdsavgiftnings- och stabiliseringsenhet, och dagliga individ- och gruppterapisessioner som görs tillgängliga för patienter som är berättigade till en av behandlings- och forskningsstudierna.