Nikotinerga α6-programmet för behandling av Parkinsons sjukdom

Nikotinerga acetylkolinreceptorer är ligandstyrda jonkanaler som aktiveras av acetylkolin under fysiologiska betingelser. Nikotinerga acetylkolinreceptorer av typen α6 uppvisar ett extremt lokaliserat uttryk, främst begränsat till dopaminerga neuroner i det område av hjärnan som är påverkat hos patienter med Parkinsons sjukdom, där de är viktiga i reglering av dopaminsignaler.

Resultatet av en fokuserad screening kampanj är att Sanionas forskargrupp har identifierat selektiva positiva allosteriska modulatorer (PAMs) av α6 nikotinreceptorer och har ytterligare kunnat demonstrera att dessa PAMs ökar affiniteten för acetylkoline. En selektiv α6 PAM skulle därför kunna utgöra ett nytt tillvägagångssätt för att öka den dopaminerga signaleringen genom att specifikt modulera den endogena kolinerga funktionen i substantia nigra, baserat på det begränsade uttryksmönsteret av α6 nikotinerga acetylkolinreceptorer. Selektiva PAMs skulle potentiellt också kunna leda till en minskad progression av Parkinsons sjukdom genom möjliga skyddande mekanismer kopplat till kolinerg stimulans. De identifierade PAMs skulle därför potentiellt kunna erbjuda en ny metod för att motverka degeneration av dopaminerga neuroner i Parkinsons patienter och skulle därigenom i det optimala fallet kunna användas som en sjukdomsmodifierande terapi mot Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom är en kronisk och progressiv neurologisk sjukdom som kännetecknas av välkända motoriska symtom inklusive skakningar, stelhet i armar och ben, långsamma rörelser och problem med kroppshållning och balans. Förutom motoriska symptom, upplever många patienter icke-motoriska symptom, som sömnstörningar, sensoriska symtom, depression och gastrointestinala symtom. Parkinsons är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen och mer än fem miljoner människor i världen är drabbade.

Saniona har tilldelats ett anslag från Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research för att visa relevant facilitering av dopaminneuroner och kommer att utföra en kemisk optimering av sina modulatorer av α6 niktotinreceptorer för att identifiera substanser som är lämpliga för att påvisa aktivitet i relevanta djurmodeller. När Saniona har hittat en optimal substans kommer bolaget genomföra funktionella proof of principle-studier och bedöma potentiella nervskyddande effekter. Programmet är i preklinisk forskningsfas.

Parkinsons disease animation video from Morten Nielsen on Vimeo.