Nikotinerga α6 PAM-programmet för behandling av Parkinsons sjukdom

Nikotinerga acetylkolinreceptorer är ligandstyrda jonkanaler som aktiveras av acetylkolin under fysiologiska betingelser. Nikotinerga acetylkolinreceptorer av typen α6 uppvisar ett extremt lokaliserat uttryk, främst begränsat till dopaminerga neuroner i det område av hjärnan som är påverkat hos patienter med Parkinsons sjukdom, där de är viktiga i reglering av dopaminsignaler.

Resultatet av en fokuserad screening kampanj är att Sanionas forskargrupp har identifierat selektiva positiva allosteriska modulatorer (PAMs) av α6 nikotinreceptorer och har ytterligare kunnat demonstrera att dessa PAMs ökar affiniteten för acetylkoline. En selektiv α6 PAM skulle därför kunna utgöra ett nytt tillvägagångssätt för att öka den dopaminerga signaleringen genom att specifikt modulera den endogena kolinerga funktionen i substantia nigra, baserat på det begränsade uttryksmönsteret av α6 nikotinerga acetylkolinreceptorer. Selektiva PAMs skulle potentiellt också kunna leda till en minskad progression av Parkinsons sjukdom genom möjliga skyddande mekanismer kopplat till kolinerg stimulans. De identifierade PAMs skulle därför potentiellt kunna erbjuda en ny metod för att motverka degeneration av dopaminerga neuroner i Parkinsons patienter och skulle därigenom i det optimala fallet kunna användas som en sjukdomsmodifierande terapi mot Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom är en kronisk och progressiv neurologisk sjukdom som kännetecknas av välkända motoriska symtom inklusive skakningar, stelhet i armar och ben, långsamma rörelser och problem med kroppshållning och balans. Förutom motoriska symptom, upplever många patienter icke-motoriska symptom, som sömnstörningar, sensoriska symtom, depression och gastrointestinala symtom. Parkinsons är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen och mer än fem miljoner människor i världen är drabbade.

I februari 2016 tilldelade Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research Saniona ett forskningsanslag på 590 700 USD för att att utföra en kemisk optimering av sina modulatorer av α6 niktotinreceptorer för att identifiera substanser som är lämpliga för att påvisa aktivitet i relevanta djurmodeller och bedöma potentiella nervskyddande effekter. Saniona behåller alla rättigheter till alla potentiella produkter som utvecklas och kommersialieras inom projektets ramar. Programmet är i preklinisk forskningsfas.

Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research är världens största ideella finansiär av Parkinsonsforskning och verksamheten är inriktad på att påskynda utvecklingen av ett botemedel för Parkinsons sjukdom och bättre behandlingar för de som lever med sjukdomen idag. Stiftelsen strävar mot sina mål genom ett offensivt och välriktat forskningsprogram i kombination med ett aktivt globalt engagemang från forskare, Parkinsonpatienter, företagsledare, deltagare i kliniska prövningar, donatorer och volontärer. Stiftelsen har bidragit med mer än 800 miljoner USD till forskning och har i grunden förändrat riktningen för utvecklingen av ett botemedel. Som en del i kärnan av världsledande Parkinsonsforskning möjliggör stiftelsen banbrytande samarbeten med branschledare, akademiska forskare och offentliga forskningsfinansiärer; ökar flödet av deltagare till kliniska prövningar med hjälp av sitt online-verktyg, Fox Trial Finder; främjar medvetenhet om Parkinsons sjukdom genom opinionsbildning, events och uppsökande verksamhet; och samordnar tusentals Team Fox-medlemmar på gräsrotsnivå runt om i världen.