NS2359 för behandling av kokainberoende

NS2359 är en trippel återupptagshämmare som kan förskjuta dopaminåterupptagshämmaren kokain. Den farmakologiska profilen för NS2359 innebär att den kan reducera kokainabstinensbesvär, minska kokainbegär och minska kokaininducerad eufori. Bolaget har patent i USA som omfattar salter av NS2359 som löper ut 2028. Dessutom räknar företaget med att erhålla dataexklusivitet, som ger skydd under fem år i USA och tio år i Europa efter marknadsgodkännande.

Treatment Research Center (TRC) vid University of Pennsylvania håller på att genomföra en prövarinitierad klinisk Fas 2a-studie med NS2359 för behandling av kokainberoende för att erhålla proof-of-concept. I januari 2019 informerade TRC Saniona om att de planerar att fortsätta studien avseende kokainberoende med NS2359 med en högre dos till följd av en interimanalys av de ännu blindade data för de första 50 rekryterade patienterna.

Kokainberoende är ett stort folkhälsoproblem. 2012 visade en nationell undersökning om droganvändning och hälsa att 1,1 miljoner personer i USA var klassificerade som beroende eller missbrukare av kokain. Kokainmissbruk och beroende leder till hög sjuklighet och dödlighet. Andra problem som är förknippade med kokainanvändning är ökad andel brott, våld, fattigdom, och familjeproblem. Standardbehandlingen av kokainberoende utgörs av individuell terapi och gruppterapi och självhjälpsgrupper. Även om framsteg har gjorts när det gäller att utveckla nya psykosociala behandlingar för kokainberoende är inte psykoterapi tillräckligt för många patienter. Antalen avhopp i öppenbehandlingsprogram är många. Även bland patienter som fullföljer behandling är återfall vanligt. Därför har läkemedel sökts för att förstärka den psykosociala behandlingen. För närvarande finns det inga läkemedel som är godkända för behandling av kokainberoende. Enligt TRC kan marknaden för en effektiv behandling för kokainberoende överstiga 1,8 miljarder USD i USA.

I juni 2015 beviljade Saniona TRC rätt att utföra en klinisk Fas 2-studie på bolagets substans NS2359. Studien finansieras av bidrag utan utspädningseffekt från Dana Foundation och Groff Foundation. Saniona behåller de kommersiella rättigheterna till NS2359.

TRC är en öppenmedicinsk behandlingsklinik som är en del av PENN/VA Center for the Studies of Addiction (CSA). TRC har en modern behandlingsanläggning med ett fullt certifierat kliniskt laboratorium och en toppmodern datahanteringsenhet. De ansvariga forskarna har varit ledande inom missbruksforskning i över 35 år och på centret finns även mycket erfarna läkare och forskarassistenter. TRC driver en uppsökande verksamhet och ett etablerat nätverk för kokainberoende. Centret screenar runt 250 kokainberoende patienter per år varav cirka 100 patienter väljs ut för medverkan i forskningen. TRC erbjuder en omfattande biopsykosocial utvärdering i förhållande till kliniska program som inkluderar fysisk undersökning och EKG, en öppenvårdsavgiftnings- och stabiliseringsenhet, och dagliga individ- och gruppterapisessioner som görs tillgängliga för patienter som är berättigade till en av behandlings- och forskningsstudierna.