Boehringer Ingelheim samarbete för behandling av schizofreni

Saniona och Boehringer Ingelheim GmbH (”Boehringer Ingelheim”) har två pågående samarbeten om utvecklingen av nya småmolekylära läkemedel för att återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni. Genom att kombinera Sanionas expertis inom jonkanaler och tillhörande teknikplattformar med Boehringer Ingelheims expertkunnande inom både forskning och klinisk utveckling samt marknadsföring, har vi möjlighet att ta fram nya behandlingsalternativ för schizofreni.

Det första samarbetet med Boehringer Ingelheim inom schizofreni inleddes 2016 och Boehringer Ingelheim valde ut den första läkemedelskandidaten för preklinisk och klinisk utveckling i juli 2018, vilket utlöste en milstolpsbetalning om 4 miljoner euro till Saniona. Programmet är i preklinisk utvecklingsfas som förberedelse för kliniska studier.

Boehringer Ingelheim ansvarar för den prekliniska och kliniska utvecklingen och innehar de globala kommersiella rättigheterna. Saniona är berättigade till upp till 90 miljoner euro i milstolpsbetalningar och royalty på den globala nettoförsäljningen av eventuella produkter som kommersialiseras som ett resultat av samarbetet. Per december 2019 hade Saniona erhållit sammanlagt 9 miljoner euro inom ramen för samarbetet.

Det andre forsknings- och utveklingssamarbetet med Boehringer Ingelheim inleddes i mars 2020. Målet är att hitta nya behandlingsalternativ för schizofreni genom att utforska ett nytt oupptäckt CNS-jonkanalmål med Sanionas jonkanalplattform för läkemedelsutveckling. Boehringer Ingelheim har exklusiva globala rättigheter att undersöka, utveckla, tillverka och kommersialisera terapeutika som identificerats genom samarbetet. Dessutom kommer Saniona att få forskningsfinansiering under den gemensamma forskningsperioden. Under det första året av samarbetet räknar Saniona med att få forskningsfinansiering på cirka 0,45 miljoner euro.

Boehringer Ingelheim grundades 1885 och är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Fokus i det familjeägda företaget är på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.