Teckningsoptioner i serie TO 2

Informationen i nedan varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Saniona. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av teckningsoptioner i Saniona har endast skett genom det prospekt som Saniona offentliggjorde den 14 februari 2020 och som finns tillgänglig på Sanionas hemsida.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammendrag

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 har rätt att för varje teckningsoption av serie TO 2 teckna en (1) ny aktie i Saniona under nyttjandeperioden 7–21 september 2020. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq Stockholms officiella kursstatistik under perioden från 20 augusti 2020 till och med 2 september 2020. Saniona kommer att offentliggöra teckningskursen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska inte överstiga 30 SEK per nytecknad aktie och inte understiga 25 SEK per nytecknad aktie. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.

Teckningsoptionerna av serie TO 2 är upptagna för handel på Nasdaq Stockholm med kortnamnet "SANION TO 2" och ISIN SE0013775301. Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 2 är 17 september 2020.


Informationsblad

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Styrelsens rapport med revisorers uttalande

Anmälningssedel