Företrädesemission 2019

VIKTIG INFORMATION
På grund av legala restriktioner är den här delen av Sanionas webbplats inte tillgänglig för
vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande
bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att
villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du
läser dem varje gång du besöker denna sida.
Informationen på denna del av Sanionas webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt
eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av, distribueras eller spridas till personer som
bor eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk eller
dansk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan
tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen på webbsidorna utgör inte
något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
Saniona (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på
webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt
någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte
erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på
annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt
undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till
allmänheten att teckna Värdepapper i andra medlemsstater än Sverige och Danmark. I
andra medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har
implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EC (i dess ändrade
lydelse, inklusive genom direktiv 2010/73/EU) (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande
att teckna nya aktier i Saniona endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet
samt varje relevant implementeringsåtgärd i den berörda medlemsstaten.
För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om
du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och
accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, samt (ii) du inte befinner dig i,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller
någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara
otillåten enligt tillämplig lag eller gällande regler.

JAG ACCEPTERAR JAG ACCEPTERAR INTE