Jag accepterar Jag accepterar inte

VIKTIG INFORMATION

På grund av regulatoriska skäl är denna del av Sanionas webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida. Din bekräftelse du avger för att få tillgång  till denna del av webbplatsen måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Sanionas webbplats är enbart avsedd för, och får enbart, åtkommas av, distribueras eller spridas till, direkt eller indirekt, helt eller delvis, personer som bor eller befinner sig utanför USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong eller någon annan jurisdiktion där sådan åtkomst eller distribution kräver registrering eller andra regulatoriska åtgärder än de som följer av svensk lag eller som annars kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Informationen på denna del av Sanionas webbplats utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Saniona (”Värdepapper”) till någon person i ovannämnda jurisdiktioner eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Informationen på webbplatsen får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas, återförsäljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden och försäljningar av Värdepappren utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S i Securities Act och i enlighet med tillämplig lag.

Informationen som finns på denna del av Sanionas webbplats distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”the Order”); eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i the Order (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Sanionas webbplats.

Informationen som finns på denna del av Sanionas webbplats adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Sanionas webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Sanionas webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Sanionas webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Saniona tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att

  1. du är bosatt i och befinner dig utanför USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra regulatoriska åtgärder i enlighet med tillämplig lag;

 

  1. du har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Sanionas webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Sanionas sida; och

 

  1. du har läst, förstått och samtycker till att efterleva samtliga restriktioner som angivits ovan.