Bolagsstämma

Årsstämman är det yttersta beslutande organet i Saniona där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga frågor; såom utdelning, ersättning till styrelse, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och beslut om ny styrelse intill nästa årsstämma. Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka en skriftlig begäran till:

Saniona AB (publ)
Att: Styrelsens ordförande
Smedeland 26B
DK-2600 Glostrup
Denmark

Begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

  

Datum Dokument

23 okt 2020       

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll extra bolagsstämma 23 oktober 2020 

Kallelse extra bolagsstämma 23 oktober 2020

Förslag till beslut om personaloptionsprogram

Förslag till beslut om optionsprogram för styrelseledamöter

Redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Årsredovisning för 2019 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

 

6 maj 2020       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll årsstämma 2020

Kallelse årsstämma 2020

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Revisorsyttrande om riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens yttrande avseende utvärdering av program för ersattning

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Årsredovisning för 2019

Fullmaktsformulär AGM 2020

 

7 feb 2020       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll extra bolagsstämma 2020

Kallelse extra bolagsstämma 7 februari 2020

Beslut om riktad emission av units under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande

Beslut om företrädesemission av units under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande

Förslag till beslut om personaloptionsprogram 2020_2025

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Årsredovisning för 2018 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition

Fullmaktsformulär

 

29 maj 2019       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll årsstämma 2019

Kallelse årsstämma 2019

Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2019

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Ersättningspolicy

Revisorsyttrande om riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Styrelsens yttrande avseende utvärdering av program för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2019_2024

Förslag till beslut om införande av optionsprogram för vissa styrelseledamöter

Fullmaktsformulär årsstämma 2019

 

24 maj 2018       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll årsstämma 2018

Kallelse årsstämma 2018

Valberedningens förslag 2018

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Ersättningspolicy

Revisorsyttrande om riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Styrelsens yttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare

Saniona AB yttrande ersättningar till ledande befattningshavare 2017

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2018_2023

Förslag till beslut om införande av optionsprogram för vissa styrelseledamöter

Fullmaktsformulär årsstämma 2018

 

19 jan 2018       

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Valberedningens förslag inför extra bolagsstämma

Förslag till beslut om införande av optionsprogram för styrelsesordförande

Fullmaktsformulär avseende extra bolagsstämma

Årsredovisning 2016

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorsyttrande över väsentliga händelser enligt 14 kap 8§ ABL

 

23 maj 2017       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fort vid årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma

Arbetsordning och instruktion för valberedningen

Valberedningens förslag 2017

Förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram

Förslag till beslut om emmisionsbemyndigande

Ersättningspolicy

Styrelsens yttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare

Fullmaktsformulär årsstämma 2017

 

13 okt 2016       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Saniona AB (publ)

Informationsbroschyr

Fullständigt beslutsunderlag

Fullmaktsformulär

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § ABL

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § ABL

Revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § ABL

Senaste fastställda årsredovisning: Årsredovisning 2015

Protokoll Extra Bolagsstämma 2016-10-13

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Saniona AB:s utdelning år 2016 av aktier i Initiator Pharma A/S (27 januari 2017)

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Saniona AB:s utdelning år 2016 av aktier i Initiator Pharma A/S (27 januari 2017)

 

10 maj 2016       

 

 

 

 

 

 

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Ersättningspolicy

Fullmaktsformulär årsstämma 2016

Emissionsbemyndigande

Kallelse til Årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma  2016

 

4 sep 2015       

 

 

 

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 4 september 2015

Kallelse till extra bolagsstämma 4 september 2015

Protokoll till extra bolagsstämma 4 september 2015

 

20 maj 2015       

 

 

 

 

Kallelse til Årsstämma 2015

Emissionsbemyndigande 2015

Fullmaktsformulär årsstämma 2015

Protokoll fört vid årsstämma 20 maj 2015

 

9 jan 2015       

 

 

Kallelse till extra bolagsstämma 9 januari 2015

Protokoll fört vid ekstra bolagsstämma 9 januari 2015