Ersättning

Ersättningspolicy för VD och andra ledande befattningshavare

2017 (antogs på årsstämman den 23 maj 2017)

2016 (antogs på årsstämman den 10 maj 2016)

 

Incitamentsprogram

Saniona har för närvarande inga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Bolaget har för närvarande följande incitamentsprogram för anställda:

  • Personaloptionsprogram 2015-2019: Årsstämman den 20 maj 2015 beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram för vissa medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen i Danmark. Personaloptionsprogrammet omfattar maximalt 64 000 personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 20,72 SEK motsvarande 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för Bolagets aktie på AktieTorget under tio handelsdagar efter årsstämman 2015. Personaloptionerna tjänas in successivt under en period om 48 månader. Med vissa undantag kopplat till dansk arbetsrätt, förutsätter intjäning att deltagaren är anställd i Saniona-koncernen vid varje intjäningstidpunkt. Undantagen kopplade till dansk arbetsrätt innebär att kravet på anställning som villkor för intjäning inte upprätthålls om anställningen upphör på grund av att Saniona säger upp anställningen utan att den anställde brutit mot anställningsförhållandet, om anställningen upphör på grund av att den anställde säger upp anställningen till följd av att Saniona väsentligen brutit mot anställningsförhållandet eller om anställningen upphör på grund av att den anställde går i pension eller drabbas av invaliditet. Intjänade personaloptioner kan utnyttjas under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av Bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké. Första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2018 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2019. Om Bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade personaloptioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i juni 2018 och sista gången i december 2019. För att möjliggöra Sanionas leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman vidare om riktad emission av högst 64 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag i Saniona-koncernen samt beslutade att godkänna att teckningsoptionerna överlåts till deltagare i personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras inom ramen för programmet kommer utspädningen för aktieägarna att uppgå till cirka 0,3 procent. Optionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emission med mera.