Policyer

Styrelsen har upprättat följande policyer:

 • Stadga för valberedningen
 • Arbetsordning för styrelsen
 • Arbetsording för Revisionskommittén
 • Arbetsordning för Ersättningskommittén
 • Instruktioner för verkställande direktören
 • Ersättningspolicy för ledande befattningshavare
 • Uppförandekod
 • Informationspolicy
 • Insiderpolicy
 • Instruktion för insiderförteckning
 • Instruktioner för finansiell rapportering
 • Riskpolicy
 • Finanspolicy
 • Finansmanual
 • Utdelningspolicy
 • IT-policy
 • GDPR-policy