Valberedning

Årsstämman 24 maj 2018 beslutade att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska representera de två största aktieägarna per september. föregående år, tillsammans med ordföranden i styrelsen.

Valberedningens medlemmar är:

  • Søren Skjærbæk, partner på Ursus law firm, Vejle, Danmark, utsedd av Jørgen Drejer
  • John Haurum, professionell styrelseledamot för life science företag och tidigare vd för F-star Biotechnology Limited, Cambridge, Storbritannien, utsedd av Thomas Feldthus
  • J. Donald deBethizy, ordförande i Saniona ABs styrelse

 

Valberedningens ska förbereda och lägga fram förslag till årsstämman 2019 avseende:

  • val av ordförande på årsstämman;
  • val av ordförande och övriga styrelseledamöter;
  • ersättning till ordföranden och för var och en av de övriga styrelseledamöterna och, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete;
  • val av revisor och revisors ersättning; och
  • principer för utnämning av valberedningen.

Arbetsordning och Instruktion för Valberedningen i Saniona AB kan hittas här

Saniona AB’s årsstämma kommer att hållas i Malmö tisdag 29 maj 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till tf@saniona.com märkt "Förslag till valberedningen" eller med brev till adressen:

Saniona AB
Att. Thomas Feldthus
Baltorpvej 154
DK-2750 Ballerup
Denmark
Mrk: Förslag till valberedningen

För att säkerställa att förslagen kan behandlas av valberedningen ska förslag lämnas in i god tid före årsstämman, dock senast den 15 februari 2019.