Affärsmodell och strategi

Saniona kommersialiserar sina forskningsinsatser genom tre olika affärsmodeller:

● 

 

 

 

Genom egen utveckling av utvalda program genom de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen före utlicensiering till läkemedelsbolag som kommer att ta över den fortsatta utvecklingen av Sanionas program och betala förskotts- och milstolpsbetalningar samt royaltybetalningar på produktförsäljning till Saniona.

 

● 

 

 

 

Genom forsknings- och utvecklingssamarbeten i tidig fas med läkemedelsbolag som kommer att finansiera forskning och utveckling och betala förskotts- och milstolpsbetalningar samt royaltybetalningar på produktförsäljning till Saniona.

 

● 

 

 

 

Genom joint ventures eller spin-outs, där Sanionas finansiella partner kommer att få en del av uppsidan genom att finansiera utvecklingen av ett av Sanionas program, alternativt genom en spin-out som finansieras genom en oberoende börsnotering.

 

Sanionas forskningsstrategi är därför baserad på att etablera partnerskap med läkemedelsebolag och joint ventures/spin-outs, som finansieras av samarbetspartners eller genom oberoende börsnoteringar.

Denna strategi säkerställer en hög intensitet i Sanionas forskningsinsatser i kombination med måttliga kapitalkrav. Saniona uppnår kritisk massa och kan effektivt utnyttja sina nyckelkompetenser inom specifika/utvalda forskningsområden och samtidigt använda sina partners kompetens inom klinisk utveckling och marknadsföring av läkemedel inom ett brett spektrum av sjukdomdomar. Denna strategi gör det också möjligt för Saniona att sprida riskerna på ett relativt stort antal läkemedelsprogram.

Sanionas forskningsverksamhet inom samarbeten i tidig fas finansieras vanligtvis helt av Sanionas partners. Sanionas målsättning är att majoriteten av de interna driftskostnaderna ska finansieras genom intäkter från samarbetsavtal. Därför utgör intäkterna från Sanionas forskningssamarbeten ett viktigt bidrag till Sanionas verksamhet på kort sikt. Dock förväntas de flesta intäkterna från Sanionas forskningssamarbeten med läkemedelsbolag (till exempel Boehringer Ingelheim) vara kliniska milstolpsbetalningar och royalties på produktförsäljning när produktkandidater kommersialiseras.

Förutom forskningssamarbeten i tidig fas har Saniona också för avsikt att själva utveckla utvalda läkemedelskandidater för att öka värdet på dessa program före utlicensiering till tredje part. På kort sikt är Sanionas mål att utveckla åtminstone en läkemedelskandidat internt, i syfte att uppnå proof-of-concept i klinisk Fas 2-studie, och att därefter utlicensiera programmet till ett större läkemedelsbolag för vidareutveckling. Nyligen genomfördes en framgångsrik klinisk Fas 2a-studie på Tesomet i patienter med typ 2-diabetes, och för närvarande pågår två Fas 2-studier. Dessa studier inkluderar en Fas 2-studie på NS2359 för behandling av kokainberoende och en explorativ Fas 2a-studie på Tesomet hos patienter med Prader-Willis syndrom.

Saniona förväntas erhålla förskottsbetalningar vid utlicensiering av sina egen-utvecklade program för partners, särskilt för program som är utlicensierade efter avslutade kliniska Fas 2-studier. Utöver detta förväntas Saniona erhålla kliniska milstolpesersättningar och royalties på produktförsäljning när produktkandidater kommersialiseras.

I allmänhet förväntas Saniona licensiera ut sin forskning och egen-utvecklade program på den globala marknaden. Men Saniona kan också utlicensiera ett program till en begränsad region och därmed behålla de kommersiella rättigheterna till andra geografiska områden. Ett exempel på detta är Sanionas avtal med Medix för utveckling av tesofensine och Tesomet i Mexiko och Argentina. I augusti 2017 inledde Medix en klinisk Fas 3-studie med tesofensine på mexikanska patienter som lider av fetma. Medix avser också att initiera kliniska Fas 2- och Fas 3-studier med Tesomet. Saniona behåller rättigheterna i resten av världen. Denna struktur möjliggör för Saniona att finansiera kliniska studier i sen utvecklingsfas genom tredje part samtidigt som betydande kommersiella rättigheter behålls.

Om ett program utvecklas genom spin-outs eller joint ventures, kommer majoriteten av Sanionas inkomster att betalas vid utgångar, t.ex. försäljning av spin-out eller program till en tredje part.

I händelse av att ett program utvecklas genom spin-outs (till exempel Cadent Therapeutics och Scandion Oncology) eller joint ventures, kommer majoriteten av Sanionas intäkter betalas vid exit, till exempel vid försäljningen av spin-out eller program till en tredje part.

Intäkterna från större exits och intäkter vid uppnådda milstolpar och royaltybetalningar kommer att användas för den fortsatta utvecklingen av Saniona eller betalas som utdelning till Sanionas aktieägare.